NHÓM BẢO HIỂM VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG SÔNG, HÀNG KHÔNG
– (1101) Bảo hiểm Hàng hóa nhập khẩu
– (1201) Bảo hiểm Hàng hóa xuất khẩu
– (1301) Bảo hiểm Hàng hóa cận chuyển nội địa
– (1901) Bảo hiểm Hàng hóa khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *