NHÓM BẢO HIỂM CON NGƯỜI KẾT HỢP
– (6101) Bảo hiểm Con người kết hợp
– (6102) Bảo hiểm Con người kết hợp trách nhiệm cao
– (6103) Bảo hiểm Trợ cấp nằm viện và phẫu thuật
NHÓM BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI
– (6201) Bảo hiểm Tai nạn thông thường
– (6202) Bảo hiểm Tai nạn con người mức trách nhiệm cao
– (6203) Bảo hiểm Tai nạn thuyền viên
– (6204) Bảo hiểm Tai nạn người sử dụng điện
– (6205) Bảo hiểm Tai nạn con người theo hộ gia đình
– (6206) Bảo hiểm Tai nạn con người trong ngành xây dựng
NHÓM BẢO HIỂM SINH MẠNG
– (6301) Bảo hiểm sinh mạng
– (6302) Bảo hiêm sinh mạng cho người vay tín chấp
NHÓM BẢO HIỂM HỌC SINH VÀ GIÁO VIÊN
– (6401) Bảo hiểm Học sinh
– (6402) Bảo hiểm Giáo viên
– (6403) Bảo hiêm Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho học sinh
NHÓM BẢO HIỂM KHÁCH DU LỊCH
– (6501) Bảo hiểm người Việt Nam du lịch trong nước
– (6502) Bảo hiểm người Nước ngoài du lịch tại Việt Nam
– (6503) Bảo hiểm người Việt Nam du lịch nước ngoài
– (6504) Bảo hiểm du lịch quốc tế
– (6505) Bảo hiểm y tế cho chủ thẻ tín dụng
– (6506) Bảo hiểm bảo an công chức
NHÓM BẢO HIỂM TAI NẠN HÀNH KHÁCH
– (6601) Bảo hiểm Tai nạn hành khách đường sắt
– (6602) Bảo hiểm Tai nạn hành khách đường sông
– (6603) Bảo hiểm Tai nạn hành khách đường hàng không
– (6604) Bảo hiểm Tai nạn hành khách đường bộ
NHÓM BẢO HIỂM BỒI THƯỜNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
– (6701) Bảo hiểm Trách nhiệm bồi thường cho người lao động
NHÓM BẢO HIỂM KHÁC VỀ CON NGƯỜI
– (6901) Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe & Hỗ trợ y tế
– (6902) Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe & Hỗ trợ ý tế cho trẻ em
– (6999) Bảo hiểm Con người khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *