Quy tắc Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu thuỷ nội địa

CHƯƠNG I: ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CHỦ TÀU

Điều 1: Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO (viết tắt: PJICO) nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu cho các chủ phương tiện thủy có đăng ký, đăng kiểm theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt nam hoạt động trên đường thủy nội địa Việt nam.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu
Pjicohcm.com – Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu

Đường thủy nội địa trong Quy tắc này bao gồm các tuyến đường thủy có khả năng khai thác giao thông vận tải trên các sông, kênh, rạch, cửa sông, hồ, vịnh, ven bờ biển, đường ra đảo, đường nối các đảo thuộc nội thủy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.

CHƯƠNG II: PHẠM VI BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CHỦ TÀU

Điều 2: Giới hạn bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu.

Trách nhiệm cao nhất của PJICO đối với mỗi vụ tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm là thiệt hại thực tế do tàu được bảo hiểm gây ra mà chủ tàu phải chịu trách nhiệm theo theo quy định của pháp luật hoặc quyết định của Tòa án nhưng không vượt quá các giới hạn trách nhiệm đã ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy sửa đổi bổ sung (nếu có).

Điều 3: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu ngoài Hợp đồng.

Ngoại trừ những trường hợp không thuộc trách nhiệm bảo hiểm đã qui định ở Chương III (Loại trừ bảo hiểm) dưới đây, và không vượt quá giới hạn trách nhiệm đã ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, với loại hình bảo hiểm này PJICO nhận trách nhiệm bồi thường:

 1. Những chi phí thực tế phát sinh từ hoạt động của tàu được bảo hiểm mà chủ tàu phải chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật cũng như theo quyết định cuả Tòa án gồm:
 2. Chi phí tẩy rửa ô nhiễm dầu, tiền phạt của chính quyền địa phương và các khiếu nại về hậu quả do ô nhiễm dầu gây ra.
 3. Chi phí thắp sáng, đánh dấu, phá hủy, di chuyển xác tàu được bảo hiểm bị đắm (nếu có). PJICO chỉ chịu trách nhiệm đối với xác tàu khi chủ tàu tuyên bố từ bỏ tàu.
 4. Chi phí cần thiết và hợp lý trong việc ngăn ngừa và hạn chế tổn thất, trợ giúp cứu nạn.
 5. Chi phí liên quan tới việc tố tụng, tranh chấp khiếu nại về trách nhiệm dân sự.
 6. Chi phí khi thực hiện nghĩa vụ hay các biện pháp cần thiết nhằm mục đích cứu sinh mạng trên biển, sông, hồ với điều kiện Người được bảo hiểm có nghĩa vụ pháp lý đối với các chi phí đó và các chi phí đó không thể đòi được từ Người thứ ba.
 7. Trách nhiệm mà chủ tàu phải gánh chịu theo quy định của pháp luật do tàu được bảo hiểm gây ra làm:
 8. Thiệt hại cầu cảng, đê đập, kè cống, bè mảng, giàng đáy, công trình trên bờ hoặc dưới nước, cố định hoặc di động.
 9. Bị thương hoặc thiệt hại tính mạng, tài sản của Người thứ ba khác (không phải là thuyền viên, hành khách trên tàu được bảo hiểm).
 10. Trách nhiệm đâm va: PJICO nhận trách nhiệm bồi thường những chi phí thực tế phát sinh từ tai nạn đâm va giữa tàu được bảo hiểm với tàu khác mà chủ tàu được bảo hiểm có trách nhiệm phải bồi thường cho người khác theo pháp luật phải bồi thường trên nguyên tắc trách nhiệm chéo, nhưng không vượt quá giới hạn trách nhiệm đã được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm về:
 11. Thiệt hại hư hỏng tàu khác hay tài sản trên tàu khác ấy.
 12. Chậm trễ hay mất thời gian sử dụng tàu khác hay tài sản trên trên tàu khác ấy.
 13. Tổn thất chung, cứu nạn hay cứu hộ theo hợp đồng của tàu khác hay tài sản trên tàu khác ấy.
 14. Trục vớt, di chuyển hoặc phá hủy xác tàu khác ấy.
 15. Thuyền viên trên tàu khác ấy bị chết hoặc bị thương.
 16. Tẩy rửa ô nhiễm do tàu khác ấy gây ra.

PJICO cũng nhận trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tàu được bảo hiểm đâm va với tàu cùng chủ hoặc cùng quyền quản lý. 

Điều 4: Bảo hiểm trách nhiệm chủ tàu đối với thuyền viên.

PJICO nhận trách nhiệm bồi thường chi phí mà chủ tàu phải gánh chịu theo quy định của pháp luật đối với:

 1. Tai nạn, chết, thương tật và các tổn thất vật chất của thuyền viên trên tàu được bảo hiểm.
 2. Chi phí y tế, chi phí mai táng liên quan đến tai nạn, chết của thuyền viên trên tàu được bảo hiểm.
 3. Lương và các khoản phụ cấp lương hoặc trợ cấp của thuyền viên trong trường hợp tàu được bảo hiểm bị tổn thất toàn bộ.

Điều 5: Bảo hiểm trách nhiệm chủ tàu đối với hàng hóa chuyên chở.

 1. Đối với tàu chở hàng, PJICO còn nhận trách nhiệm bồi thường những thiệt hại thực tế do mất mát, hư hỏng hàng hóa chuyên chở trên tàu được bảo hiểm do lỗi của chủ tàu, thuyền viên, người làm công trong việc bốc hàng, sắp xếp, vận chuyển, chăm sóc, dỡ hàng và giao hàng.
 2. PJICO không chịu trách nhiệm bồi thường đối với:
 3. Hàng hóa chuyên chở trên tàu được bảo hiểm mà không có chứng từ chuyên chở, chứng từ giao hàng được phát hành theo các quy định của pháp luật.
 4. Mất mát, hư hỏng hàng hóa chuyên chở do những hành vi ăn cắp hoặc thiếu hụt tự nhiên.
 5. Hàng hóa chuyên chở bị hư hỏng do ẩn tỳ, mối, mọt, chuột.
 6. Hàng hóa là súc vật sống (trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản giữa Người được bảo hiểm và PJICO).

Điều 6: Bảo hiểm trách nhiệm chủ tàu đối với hành khách.

Đối với tàu chở khách, PJICO nhận trách nhiệm bồi thường đối với:

 1. Những chi phí mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu theo quy định của pháp luật do hành khách có vé đi tàu bị thương, ốm đau, chết do lỗi của chủ tàu, thuyền viên, người làm công.
 2. Những chi phí mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu theo quy định của pháp luật đối với hành khách có vé đi tàu do hậu quả tai nạn của tàu được bảo hiểm (ngoài những rủi ro đã quy định ở mục 1 Điều này) kể cả chi phí đưa hành khách tới bến đến hoặc quay trở lại bến đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *