Quy tắc Bảo hiểm nhà tư nhân PJICO

CHƯƠNG I – PHẠM VI BẢO HIỂM

PHẦN I – TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI ĐỐI VỚI NGÔI NHÀ

PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất hoặc thiệt hại đối với Ngôi nhà gây ra bởi một rủi ro được bảo hiểm.

PJICO có thể lựa chọn phương án sửa chữa, khôi phục hoặc thay thế bất kỳ tài sản bị tổn thất, thiệt hại hoặc bồi thường bằng tiền cho giá trị tổn thất hoặc thiệt hại.

Với điều kiện là theo Phần I, Ngôi nhà được hiểu là không bao gồm:

 • tài sản không thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những tài sản đó;
 • tài sản mà giá trị đã được bao gồm trong Tổng số tiền bảo hiểm của phần Tài sản bên trong.

Trừ khi được quy định cụ thể, Ngôi nhà do Người được bảo hiểm kê khai phải được xây bằng gạch, đá hoặc xi măng và được lợp mái bằng xi măng, đá, ngói, kim loại, amiăng hoặc hợp chất của amiăng và các thành phần vô cơ không cháy khác.

CƠ SỞ BẢO HIỂM

Nếu tại thời điểm xảy ra tổn thất hoặc thiệt hại được xem xét bồi thường theo quy định tại Phần I, giá trị của Ngôi nhà lớn hơn Số tiền bảo hiểm thì Người được bảo hiểm sẽ được xem là tự bảo hiểm cho phần chênh lệch giá trị đó và sẽ tự gánh chịu một phần tổn thất hoặc thiệt hại theo tỷ lệ bảo hiểm dưới giá trị tương ứng. Điều kiện này được áp dụng riêng rẽ cho từng đồ vật của Ngôi nhà.

ĐIỀU KHOẢN MỞ RỘNG

 1. Điều khoản Chi phí Kiến trúc sư, Giám định viên, Kỹ sư tư vấn

Các khoản phí và chi phí bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí trả kiến trúc sư và các chuyên gia tư vấn khác để lập dự toán, sơ đồ, chi tiết kỹ thuật, chi tiết thiết kế thi công, đấu thầu, giám sát phát sinh hợp lý và cần thiết với hạn mức tối đa là 10% Tổng số tiền bảo hiểm nêu trong GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm.

 1. Điều khoản Dọn dẹp hiện trường

Các khoản chi phí phát sinh cần thiết bởi Người được bảo hiểm trong việc dọn dẹp hiện trường, tháo dỡ hoặc phá hủy, chống đỡ hoặc dựng, thực hiện các sửa chữa tạm thời đối với một hoặc nhiều phần tài sản được bảo hiểm là hậu quả của tổn thất hoặc thiệt hại được bảo hiểm với điều kiện các chi phí này:

 • không truy đòi được từ bất kỳ Đơn bảo hiểm nào khác;
 • không bao gồm chi phí dọn dẹp, hủy bỏ, làm sạch các chất rò rỉ, ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn ngoại trừ các tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi các rủi ro được bảo hiểm;
 • không vượt quá 10% Tổng số tiền bảo hiểm nêu trong GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm.
 1. Điều khoản Sai sót và Nhầm lẫn

Bảo hiểm sẽ không bị mất hiệu lực bởi sai sót, nhầm lẫn, việc định giá trị và mô tả không chính xác về quyền lợi bảo hiểm, rủi ro hoặc tài sản do hành động vô ý và/hoặc sơ suất của Người được bảo hiểm với điều kiện Người được bảo hiểm phải thông báo cho PJICO ngay khi phát hiện ra sai sót hoặc nhầm lẫn này.

 1. Điều khoản Chi phí trả đội cứu hỏa và dập lửa

Bộ hợp đồng này mở rộng bao gồm các chi phí phải trả cho đội cứu hỏa, chi phí làm đầy các thiết bị chữa cháy với điều kiện là trách nhiệm của PJICO đối với những chi phí này sẽ chỉ giới hạn ở những chi phí phát sinh một cách cần thiết và hợp lý trong việc dập tắt các đám cháy tại hoặc gần địa điểm đặt tài sản được bảo hiểm theo Bộ hợp đồng hoặc đe dọa trực tiếp tới các tài sản này và trong mọi trường hợp không vượt quá 10% Tổng số tiền bảo hiểm trong suốt thời hạn bảo hiểm.

PHẦN II – TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI ĐỐI VỚI TÀI SẢN BÊN TRONG

PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm số tiền tối đa bằng với các Hạn mức trách nhiệm quy định trong Bộ hợp đồng về các tổn thất hoặc thiệt hại đối với Tài sản bên trong Ngôi nhà do một rủi ro được bảo hiểm gây ra.

Với điều kiện là:

(1)       Phần II không áp dụng đối với:

(a) các tài sản đã được bảo hiểm theo một loại hình/ đơn bảo hiểm khác,

(b) tài sản được dỡ bỏ để bán giảm giá hoặc trưng bày triển lãm hoặc cất vào kho chứa đồ đạc.

(2)       Với điều kiện là Tài sản bên trong sẽ loại trừ:

(a) các tài sản được bảo hiểm đặc thù hơn theo các Đơn bảo hiểm khác;

(b) vàng thỏi hoặc đá quý, tác phẩm nghệ thuật, bản thảo, bản kế hoạch, tranh ảnh hoặc bản vẽ thiết kế, mô hình, khuôn mẫu, huân chương, tiền xu hoặc sách quý, chứng khoán, bản giao ước hoặc tài liệu dưới mọi hình thức, tem thư, tiền xu hoặc tiền mặt, hối phiếu ngân hàng, séc, séc du lịch, lệnh chuyển tiền, lệnh gửi bằng bưu điện, hối phiếu, giấy hẹn trả tiền, sổ sách kế toán hoặc các loại sổ sách kinh doanh khác, xe máy hoặc phụ tùng, xe đạp, vật nuôi trừ khi được nêu rõ trong Bộ hợp đồng bảo hiểm ;

(c) bất kỳ bộ phận nào thuộc kết cấu hoặc trần của Ngôi nhà, giấy dán tường và các vật tương tự hoặc ti vi, ăng ten, máy móc thiết bị, cột ăng ten, tháp được đặt ngoài trời;

(d) bất kỳ tài sản nào mà giá trị đã được bao gồm trong Tổng số tiền bảo hiểm của phần Ngôi nhà.

CƠ SỞ BẢO HIỂM

Bảo hiểm dựa trên cơ sở “Thay thế mới” (có nghĩa là thay thế bằng một đồ vật cùng chủng loại mà không tính giảm giá trị do khấu hao, ăn mòn) và PJICO có thể chọn thay thế bằng một đồ vật mới hoặc giải quyết trên cơ sở Khôi phục. Khôi phục được hiểu là chi phí sửa chữa tài sản bị thiệt hại hoặc thay thế tài sản trong trường hợp bị mất hoặc không thể sửa chữa được bằng một tài sản cùng loại, có tính năng tương tự và không có chất lượng tốt hơn. Đối với mỗi vụ khiếu nại bồi thường, PJICO có quyền quyết định sửa chữa hoặc thay thế tài sản.

PHẦN III – CHI PHÍ MỞ RỘNG CHO VIỆC DI DỜI CHỖ Ở VÀ TỔN THẤT THUÊ MƯỚN

Trong trường hợp ngôi nhà được bảo hiểm không thể ở được do các rủi ro được bảo hiểm gây ra, PJICO, trong giới hạn trách nhiệm của mình, sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm

 1. a) Chi phí phát sinh hợp lý cho việc di dời chỗ ở,
 1. b) Tổn thất về thuê mướn mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu trong thời hạn cần thiết để phục hồi lại ngôi nhà

CHƯƠNG 2 – HẠN MỨC TRÁCH NHIỆM

Theo Phần I: Số tiền bảo hiểm tối đa mà PJICO có trách nhiệm bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với Ngôi nhà khi xảy ra tổn thất hoặc thiệt hại trong thời hạn bảo hiểm.

Theo Phần II: Số tiền tối đa mà PJICO có trách nhiệm bồi thường cho Người được bảo hiểm khi xảy ra tổn thất hoặc thiệt hại trong thời hạn bảo hiểm đối với từng đồ vật của phần Tài sản bên trong và được quy định tối đa cho mỗi vụ khiếu nại.

Theo Phần III: Số tiền bồi thường sẽ không vượt quá 5% số tiền bảo hiểm cho phần ngôi nhà và không vượt quá 30 ngày trong suốt thời hạn được bảo hiểm.

CHƯƠNG 3 – RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất hoặc thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm gây ra bởi:

(1) CHÁY, SÉT ĐÁNH

Những rủi ro mở rộng: Trên cơ sở đóng thêm một khoản phụ phí, Người được bảo hiểm có thể lựa chọn thêm một số rủi ro mở rộng như sau:  

(2) NỔ

(3) MÁY BAY HOẶC PHƯƠNG TIỆN HÀNG KHÔNG hoặc các thiết bị trên các phương tiện đó rơi vào

(4) VỠ HOẶC TRÀN NƯỚC TỪ CÁC BỂ CHỨA NƯỚC, THIẾT BỊ CHỨA NƯỚC HOẶC ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC nhưng loại trừ:

(a) theo Phần I, tổn thất hoặc thiệt hại:

 • xảy ra khi Ngôi nhà chưa được trang bị thiết bị gì,
 • gây ra bởi lún hoặc sụt lở đất;

(b) theo Phần II, thiệt hại gây ra đối với bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước.

(5) ĐỘNG ĐẤT HOẶC NÚI LỬA PHUN

(6) BÃO, LỐC, CUỒNG PHONG nhưng loại trừ:

(a) theo Phần I

 • tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi lún hoặc sụt lở đất,
 • tổn thất hoặc thiệt hại đối với ngôi nhà trong quá trình xây dựng, xây dựng lại hoặc sửa chữa (trừ khi các cửa ra vào, cửa sổ và các cửa khác đã hoàn thiện để ngăn chặn được các rủi ro này), mái hiên, rèm che, biển hiệu, ti vi và ăng ten đặt ngoài trời, các thiết bị hàng không, cột ăng ten và tháp ngoài trời hoặc các máy móc trang thiết bị ngoài trời bao gồm cả cổng và hàng rào;

(b) theo Phần II, các tài sản trong quá trình vận chuyển hoặc mang theo người.

(7) LỤT (BAO GỒM NƯỚC BIỂN TRÀN) nhưng loại trừ:

(i)  theo Phần I, tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi lún hoặc sụt lở đất,

(ii) theo Phần II, các tài sản trong quá trình vận chuyển hoặc mang theo người.

(8) TRỘM CẮP CÓ DẤU HIỆU SỬ DỤNG VŨ LỰC VÀ ĐỘT NHẬP VÀO HOẶC TẨU THOÁT KHỎI NGÔI NHÀ, hoặc cố gắng đột nhập vào hoặc tẩu thoát khỏi Ngôi nhà

(9) VA CHẠM VỚI NGÔI NHÀ bởi các phương tiện đường bộ, ngựa hoặc gia súc không thuộc sở hữu hoặc quyền kiểm soát của Người được bảo hiểm hay bất kỳ thành viên gia đình nào sống cùng với Người được bảo hiểm 

CHƯƠNG 4 – LOẠI TRỪ CHUNG (Áp dụng cho tất cả các rủi ro)

Quy tắc bảo hiểm này không bảo hiểm cho những thiệt hại sau đây:

 • Những thiệt hại gây ra bởi gây rối, quần chúng nổi dậy, bãi công, sa thải công nhân
 • Những thiệt hại xảy ra đối với bất kỳ tài sản nào hoặc bất kỳ tổn thất hoặc chi phí nào bắt nguồn từ hoặc phát sinh từ thiệt hại đó hoặc bất kỳ tổn thất có tính chất hệ quả nào, trực tiếp hay gián tiếp gây nên bởi hoặc phát sinh từ:
 • nguyên liệu vũ khí hạt nhân,
 • sử dụng cố ý hoặc không cố ý tên lửa và/hoặc bất kỳ loại vũ khí chiến tranh nào,
 • phóng xạ ion hoá hay nhiễm phóng xạ từ nhiên liệu hạt nhân hoặc từ chất thải hạt nhân do đốt cháy nguyên liệu hạt nhân. Đối với điểm loại trừ này thì thuật ngữ “đốt cháy” sẽ bao gồm cả quá trình phản ứng phân huỷ hạt nhân tự phát.
 • Những thiệt hại xảy ra đối với bất kỳ máy móc, khí cụ điện nào hay bất kỳ bộ phận nào của thiết bị điện do chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào (kể cả sét).

Tuy nhiên, điểm loại trừ này chỉ áp dụng đối với chính những máy móc, khí cụ điện hoặc những bộ phận của thiết bị điện chịu tác động trực tiếp của những hiện tượng nêu trên chứ không áp dụng với những máy móc, khí cụ và thiết bị điện bị phá huỷ, hư hại do cháy phát sinh từ các máy móc thiết bị nói trên.

 • Những thiệt hại gây ra do sự ô nhiễm, nhiễm bẩn, ngoại trừ (nếu không bị loại trừ bằng một cách nào khác) những thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm xảy ra do:
 • ô nhiễm, nhiễm bẩn phát sinh từ những rủi ro được bảo hiểm,
 • bất kỳ rủi ro được bảo hiểm nào mà chính những rủi ro ấy lại phát sinh từ ô nhiễm hay nhiễm bẩn.
 • Những thiệt hại xảy ra đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính

Khái niệm “Thiệt hại tài sản” được bảo hiểm theo quy định tại Quy tắc bảo hiểm này được hiểu là thiệt hại đối với phần vật chất của tài sản.

Thiệt hại đối với phần vật chất của tài sản sẽ không bao gồm thiệt hại đối với các dữ liệu hay phần mềm, cụ thể là không bao gồm bất kỳ sự thay đổi bất lợi nào về dữ liệu, phần mềm hoặc các chương trình máy tính do việc xóa, làm hỏng hoặc làm biến dạng các cấu trúc ban đầu của dữ liệu, phần mềm hoặc các chương trình máy tính đó gây ra.

Vì vậy những thiệt hại sau đây bị loại trừ khỏi phạm vi bảo hiểm theo quy định tại Điều này:

 • Tổn thất hoặc thiệt hại đối với dữ liệu hoặc phần mềm, cụ thể là bất kỳ sự thay đổi bất lợi nào về dữ liệu, phần mềm hoặc các chương trình máy tính do việc xóa, làm hỏng hoặc làm biến dạng các cấu trúc ban đầu của dữ liệu, phần mềm hoặc các chương trình máy tính đó gây ra; và mọi tổn thất gián đoạn kinh doanh là hệ quả của tổn thất hoặc thiệt hại nêu trên. Tuy nhiên, PJICO sẽ bồi thường cho các tổn thất hoặc thiệt hại đối với dữ liệu hoặc phần mềm là hệ quả trực tiếp của một thiệt hại vật chất được bảo hiểm xảy ra đối với phần vật chất của tài sản.
 • Tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc mất hoặc suy giảm khả năng sử dụng, truy cập dữ liệu, phần mềm hoặc các chương trình máy tính, và mọi tổn thất gián đoạn kinh doanh là hệ quả của tổn thất nêu trên.
 • Những thiệt hại gây ra bởi chiến tranh, khủng bố.

Cho dù có bất kỳ điều khoản nào mâu thuẫn với Quy tắc bảo hiểm này hoặc với bất kỳ Sửa đổi bổ sung nào đính kèm Quy tắc bảo hiểm này, các bên thỏa thuận là Quy tắc bảo hiểm này loại trừ tổn thất, thiệt hại, chi phí, phí tổn do bất kỳ nguyên nhân nào trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi, bắt nguồn từ hoặc liên quan đến bất kỳ hành động nào dưới đây bất kể hành động đó có do nguyên nhân hoặc sự kiện xảy ra đồng thời hoặc nối tiếp với tổn thất đó.

 • chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch, hành động khiêu khích quân sự hoặc hiếu chiến của nước ngoài (cho dù có tuyên chiến hay không), nội chiến, nổi loạn của quần chúng có qui mô hoặc có thể phát triển thành một cuộc khởi nghĩa quần chúng, bạo loạn, cách mạng, khởi nghĩa, tiếm quyền; hoặc
 • hành động khủng bố;

Thuật ngữ “hành động khủng bố” theo quy định tại Điều này có nghĩa là một hành động bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở việc sử dụng vũ lực, bạo lực và/ hoặc đe dọa của bất kỳ một người hoặc một nhóm người nào, cho dù hành động một mình hoặc thay mặt cho hoặc có liên quan đến bất kỳ một tổ chức hoặc chính phủ nào, đã cam kết các mục đích chính trị, tôn giáo, tư tưởng hoặc các mục đích tương tự bao gồm cả ý đồ gây ảnh hưởng đến bất kỳ chính phủ nào và/ hoặc khiến cho dân chúng hoặc bất kỳ bộ phận dân chúng nào hoảng sợ.

Điều khoản này cũng loại trừ tổn thất, hư hại, chi phí, phí tổn của bất kỳ nguyên nhân nào trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi, bắt nguồn từ hoặc có liên quan đến bất kỳ hành động được thực hiện để kiểm soát, ngăn chặn, đàn áp hoặc bất kỳ biện pháp nào có liên quan đến bất kỳ hành động khủng bố nào.

Nếu PJICO viện dẫn là vì quy định của Điều này mà mọi tổn thất, hư hại, chi phí hoặc phí tổn không được bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm này, thì trách nhiệm chứng minh những tổn thất, hư hại, chi phí hoặc phí tổn đó không bị loại trừ sẽ thuộc về Người được bảo hiểm.

Trong trường hợp các bên phát hiện ra bất kỳ mục nào của Điều khoản này không có hiệu lực hoặc không thể thực hiện được, những phần còn lại sẽ tiếp tục giữ nguyên đầy đủ hiệu lực. 

CHƯƠNG 5 – CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG (Áp dụng cho tất cả các rủi ro)

 1. Tính đồng nhất của Bộ hợp đồng bảo hiểm

Quy tắc bảo hiểm, Giấy yêu cầu bảo hiểm/ GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm/ SĐBS và Bản danh mục tài sản, là những bộ phận hợp thành không thể tách rời của Bộ hợp đồng bảo hiểm và tại bất kỳ vị trí nào trong các bộ phận trên, bất cứ từ và cụm từ nào được gán cho một ý nghĩa đặc biệt nào đó thì từ và cụm từ đó vẫn tiếp tục mang ý nghĩa đó dù chúng xuất hiện ở bất cứ chỗ nào trong Quy tắc bảo hiểm, Giấy yêu cầu bảo hiểm/ GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm/ SĐBS và Danh mục tài sản.

 1. Bộ hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực

Bộ hợp đồng bảo hiểm này sẽ mất hiệu lực trong trường hợp Người được bảo hiểm khai báo sai lệch, cung cấp những thông tin không đúng hoặc không khai báo những thông tin quan trọng.

 1. Thay đổi và di chuyển

Trong bất kỳ tình huống nào trong số những tình huống nêu dưới dây, hiệu lực bảo hiểm sẽ chấm dứt đối với tài sản bị thiệt hại trừ khi trước thời điểm xảy ra thiệt hại, PJICO hoặc đại điện của PJICO đã ký vào một Sửa đổi bổ sung đính kèm Bộ hợp đồng bảo hiểm để chấp thuận việc:

 • Người được bảo hiểm thay đổi hoạt động kinh doanh hay sản xuất của họ, hoặc thay đổi tính chất sử dụng hoặc thay đổi bất kỳ tình trạng nào khác làm ảnh hưởng đến ngôi nhà được bảo hiểm, hoặc ngôi nhà chứa tài sản được bảo hiểm và do đó làm tăng nguy cơ gây thiệt hại cho các tài sản được bảo hiểm;
 • Bất kỳ ngôi nhà nào được bảo hiểm hoặc bất kỳ ngôi nhà nào chứa các tài sản được bảo hiểm bị bỏ trống (không có người cư trú) trong vòng hơn 30 ngày;
 • Tài sản được bảo hiểm bị di chuyển tới bất kỳ ngôi nhà hoặc nơi nào khác ngoài ngôi nhà được bảo hiểm;
 • Quyền lợi của Người được bảo hiểm đối với các tài sản được bảo hiểm chấm dứt trừ khi pháp luật hiện hành có quy định khác.
 1. Huỷ bỏ Bộ hợp đồng bảo hiểm

Hiệu lực của Bộ hợp đồng bảo hiểm có thể được chấm dứt vào bất cứ thời điểm nào theo quyết định của PJICO. Trong trường hợp đó, PJICO sẽ thông báo bằng văn bản cho Người được bảo hiểm biết về việc này, và có trách nhiệm hoàn trả một phần phí bảo hiểm tính theo tỷ lệ tương ứng với thời gian từ ngày thông báo hủy bỏ cho đến ngày kết thúc hiệu lực của Bộ hợp đồng bảo hiểm ghi trong GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm.

Hiệu lực của Bộ hợp đồng cũng có thể được chấm dứt vào bất cứ thời điểm nào theo yêu cầu của Người được bảo hiểm. Trong trường hợp đó, Người được bảo hiểm sẽ thông báo bằng văn bản cho PJICO biết về việc này, và sẽ được hoàn lại một khoản phí sau khi trừ đi khoản phí cho thời gian Bộ hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực tính theo Biểu phí ngắn hạn của PJICO.

Biểu phí ngắn hạn:

Thời hạn Phí bảo hiểm
Từ 1 tháng đến dưới 3 tháng 40% trên Phí bảo hiểm năm
Từ 3 tháng đến dưới 6 tháng 60% trên Phí bảo hiểm năm
Từ 6 tháng đến dưới 9 tháng 80% trên Phí bảo hiểm năm
Từ 9 tháng đến dưới 12 tháng       100% trên Phí bảo hiểm năm

* Lưu ý: Việc hoàn phí chỉ áp dụng đối với các Bộ hợp đồng bảo hiểm có thời hạn 1 năm.

 1. Cam kết

Bất kỳ cam kết nào được đưa ra hoặc có thể được đưa ra đối với Bộ hợp đồng bảo hiểm cũng sẽ có hiệu lực và tiếp tục duy trì hiệu lực suốt trong thời hạn bảo hiểm kể từ thời gian cam kết được áp dụng. Việc vi phạm bất kỳ cam kết nào làm tăng thêm nguy cơ rủi ro sẽ là trở ngại đối với việc khiếu nại đòi bồi thường. Tuy nhiên nếu Bộ hợp đồng bảo hiểm được tái tục thì các khiếu nại liên quan tới những thiệt hại xảy ra trong thời hạn tái tục tiếp theo đó của Bộ hợp đồng bảo hiểm sẽ không bị tác động bởi lý do vi phạm cam kết vào trước thời điểm tái tục Bộ hợp đồng bảo hiểm.

 1. Các biện pháp phòng ngừa hợp lý

Người được bảo hiểm phải luôn luôn duy trì tài sản được bảo hiểm trong trạng thái được bảo dưỡng tốt và phải thực hiện mọi biện pháp hợp lý nhằm đề phòng tổn thất cho tài sản được bảo hiểm.

CHƯƠNG 6 – KHIẾU NẠI BỒI THƯỜNG

 1. Trách nhiệm của Người được bảo hiểm

Khi xảy ra bất cứ Thiệt hại nào dẫn đến hoặc có thể dẫn đến khiếu nại theo Bộ hợp đồng bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải:

 • Ngay lập tức thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế tổn thất ở mức tối thiểu và tìm kiếm những tài sản bị mất:
 • Thông báo bằng văn bản cho PJICO, và
 • Thông báo cho cơ quan công an trong trường hợp xảy ra những thiệt hại do hành động phá hoại hay với mục đích ác ý.
 • Trong vòng 30 ngày hoặc lâu hơn nếu có sự đồng ý bằng văn bản của PJICO, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho PJICO :
 • hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường tài sản bị mất mát hoặc hư hại, trong đó liệt kê càng chi tiết càng tốt tất cả các đồ vật bị mất mát hoặc hư hại và số tiền tổn thất căn cứ vào giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra tổn thất,
 • thông tin chi tiết về tất cả các hợp đồng bảo hiểm khác, nếu có.

Người được bảo hiểm bằng chi phí của mình phải thu thập và cung cấp cho PJICO các sổ sách kế toán và các sổ sách kinh doanh khác, các hoá đơn, chứng từ, biên lai, các tài liệu khác, các bằng chứng, thông tin liên quan đến tổn thất, các tài liệu nói rõ nguồn gốc và nguyên nhân tổn thất, tình huống tổn thất, những tài liệu liên quan đến trách nhiệm của PJICO và những tài liệu khác mà PJICO có thể yêu cầu một cách hợp lý đồng thời Người được bảo hiểm phải gửi cho PJICO một văn bản cam kết tính chất xác thực của khiếu nại và của bất cứ vấn đề nào có liên quan đến khiếu nại.

 1. Mất quyền lợi được bồi thường
 • Người được bảo hiểm sẽ mất quyền được bồi thường theo Bộ hợp đồng bảo hiểm nếu khiếu nại của họ là man trá về bất kỳ phương diện nào, hoặc nếu Người được bảo hiểm hay đại diện của họ sử dụng các thủ đoạn và các biện pháp man trá nhằm trục lợi theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này hoặc thiệt hại gây ra do hành động có chủ tâm hay có sự đồng lõa của Người được bảo hiểm.
 • Quyền lợi theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này cũng sẽ mất hiệu lực đối với bất kỳ khiếu nại nào:
 • đã bị khước từ mà không có kiện cáo, tố tụng trong vòng 12 tháng kể từ khi bị khước từ bồi thường,
 • đã được giải quyết qua trọng tài theo điều kiện của Bộ hợp đồng bảo hiểm này mà không có kiện cáo, tố tụng trong vòng 12 tháng kể từ khi trọng tài hoặc trọng tài chung đưa ra phán quyết.
 1. Quyền lợi của PJICO

Khi xảy ra một thiệt hại dẫn đến việc khiếu nại đòi bồi thường, PJICO và bất kỳ người đại diện nào của PJICO có quyền thực hiện những công việc sau đây mà không bị quy trách nhiệm hoặc không phương hại đến các quyền của PJICO:

 • đến hiện trường kiểm tra hoặc tạm thời niêm phong các Ngôi nhà được bảo hiểm nơi xảy ra tổn thất,
 • niêm phong hoặc yêu cầu Người được bảo hiểm giao cho PJICO tạm giữ bất kỳ tài sản được bảo hiểm nào vì các mục đích hợp lý và bằng cách thức hợp lý.

Người được bảo hiểm không có quyền từ bỏ tài sản bị tổn thất cho PJICO cho dù PJICO đã tạm giữ tài sản đó hay chưa.

 1. Đóng góp tổn thất

Nếu tại thời điểm xảy ra thiệt hại, tài sản đó đã được bảo hiểm bằng một Đơn bảo hiểm khác, thì trong bất kỳ trường hợp nào trách nhiệm của PJICO cũng chỉ giới hạn ở phần tổn thất phân bổ cho Bộ hợp đồng bảo hiểm theo tỷ lệ.

Nếu như có bất kỳ một Đơn bảo hiểm nào khác cùng bảo hiểm cho tài sản được bảo hiểm, trong đó có điều khoản quy định không chấp nhận bồi thường hoặc đóng góp bồi thường một phần hoặc toàn bộ với các Đơn bảo hiểm khác thì trách nhiệm của PJICO theo Bộ hợp đồng này sẽ giới hạn ở phần tổn thất tương ứng với tỷ lệ của số tiền bảo hiểm chia cho giá trị thực tế của tài sản.

 1. Thế quyền

Theo yêu cầu và bằng chi phí của PJICO, Người khiếu nại theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này phải thực hiện, cùng thực hiện hoặc cho phép tiến hành mọi công việc cần thiết và hợp lý nhằm mục đích thực thi các quyền và các biện pháp tự bào chữa, hoặc nhằm chứng minh rằng PJICO được miễn trách, hoặc đòi bồi thường từ bên thứ ba. Đó là các quyền mà PJICO được hưởng sau khi bồi thường cho Người được bảo hiểm. Tuy nhiên, các công việc này có thể được tiến hành hoặc được yêu cầu tiến hành trước hoặc sau khi PJICO bồi thường.

 1. Trọng tài

Nếu có sự tranh chấp về số tiền bồi thường theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này thì sự tranh chấp đó sẽ chuyển cho một trọng tài quyết định. Trọng tài này do hai bên chỉ định bằng văn bản hoặc, nếu hai bên không nhất trí được một trọng tài chung thì vấn đề được chuyển cho hai trọng tài, mỗi bên chỉ định một trọng tài bằng văn bản trong vòng 02 tháng kể từ khi một trong hai bên gửi văn bản yêu cầu bên kia chỉ định như vậy. Trong trường hợp một bên từ chối hoặc không chỉ định trọng tài trong vòng 02 tháng sau khi nhận được thông báo vằng bản yêu cầu chỉ định trọng tài thì bên kia được tự do chỉ định một trọng tài duy nhất, và trong trường hợp hai trọng tài không thoả thuận được với nhau thì cùng chỉ định một trọng tài chung trước khi đưa tranh chấp ra giải quyết. Trọng tài chung sẽ ngồi cùng hai trọng tài kia và chủ tọa cuộc họp của họ. Chi phí tư vấn hoặc phán quyết do trọng tài viên hoặc trọng tài chung quyết định. Các bên đồng ý và thoả thuận rằng điều kiện tiên quyết để có thể phát đơn kiện về đơn bảo hiểm này là phải có phán quyết hoặc quyết định của trọng tài viên hay trọng tài chung về số tiền thiệt hại nếu có tranh chấp về số tiền đó.

 1. Chuyển nhượng quyền lợi bảo hiểm

Nếu tại thời điểm xảy ra thiệt hại, Người được bảo hiểm đã thực hiện việc ký hợp đồng bán phần quyền lợi của mình trong bất kỳ ngôi nhà, tài sản nào được bảo hiểm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm nhưng thủ tục mua bán chưa hoàn tất thì bên mua sau khi hoàn tất thủ tục mua bán sẽ được hưởng quyền lợi theo Bộ hợp đồng bảo hiểm nếu điều đó không phương hại đến quyền lợi và nghĩa vụ của Người được bảo hiểm hay PJICO trước ngày hoàn tất thủ tục.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *