Quy Tắc Bảo Hiểm Máy Móc Thiết Bị Chủ Thầu

Quy Tắc Bảo Hiểm Máy Móc Thiết Bị Của Chủ Thầu (Ban hành theo Quyết định số 692/2014/QĐ/TSC/TGĐ ngày 01/08/2014 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex) Trên cơ sở Người được bảo hiểm có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm kèm theo đã gửi cho […]

Quy Tắc Bảo Hiểm Xây Dựng Công Trình

QUY TẮC BẢO HIỂM XÂY DỰNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 633/2013/QĐ/TSC/TGĐ ngày 19/08/2013 của Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex)   Điều 1 – Đối tượng bảo hiểm Quy tắc bảo hiểm xây dựng công trình này được áp dụng đối với những đối tượng bảo hiểm […]