Bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng

TÓM TẮT PHẠM VI

BẢO HIỂM MỌI RỦI RO VĂN PHÒNG

 

1. ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM 

  • Các công ty, văn phòng đại diện.

2. PHẠM VI BẢO HIỂM 

  • Áp dụng trong lãnh thổ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngoại trừ bảo hiểm Tai nạn con người có sự lựa chọn. 

3. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

  • Bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng.
  • Cái mới thay thế cho cái cũ.
  • Những lựa chọn phạm vi bảo hiểm linh hoạt.
  • Chi phí cạnh tranh.
bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng.jpg.
Pjicohcm.com – Bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng

4. TÓM TẮT PHẠM VI BẢO HIỂM MỌI RỦI RO VĂN PHÒNG

Bao gồm 4 phần:

Phần I               :           Cao ốc, mục lục văn phòng, đồ đạc vật dụng, tổn thất của việc cho thuê.

Phần II              :           Tiền vận chuyển ở Việt Nam.

Phần III             :           Trách nhiệm của Người được bảo hiểm đối với Người thứ ba bao gồm cả trách nhiệm của bên cho thuê.

Phần IV             :           Tai nạn cá nhân đối với những người được bảo hiểm.

Phần V              :           Máy móc văn phòng có thể di chuyển.

Những nội dung liệt kê ở phần 1 là phạm vi bảo hiểm cơ bản. Các phần còn lại tự chọn.

PHẦN I – THIỆT HẠI VẬT CHẤT “MỌI RỦI RO” – PHẠM VI CƠ BẢN

Tài sản của Người được bảo hiểm sẽ được bảo hiểm để chống lại “MỌI RỦI RO” bao gồm cháy, lũ lụt, nổ, trộm cắp và các rủi ro khác. Điều khoản này sẽ bảo vệ tài sản của Người được bảo hiểm đối với những tổn thất có yếu tố tai nạn ngoại trừ những rủi ro đã được qui định trong điểm loại trừ.

Các quyền lợi mở rộng trong bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng:

Đổ vỡ kính cố định và/hoặc biển hiệu ngoài trời.

Trộm cắp – hiểu như trên hoặc hiểu bởi việc dùng sức mạnh và vũ lực đột nhập và thoát ra từ tòa nhà hoặc làm việc gì đó để đe dọa..

Phí của các kỹ sư tư vấn và giám sát, kiến trúc sư.

Bổ sung vốn

Dọn dẹp mảnh vỡ

Việc cài đặt có liên quan tới điện.

Lỗi và sự sai sót

Các chi phí thăm dò.

Thù lao cho đội cứu hỏa và chi phí dập tắt đám cháy.

Sự miêu tả không đúng thực tế.

Các hạng mục khác.

Những quyền có tính công khai.

Thay thế giá trị

Di chuyển tạm thời

PHẦN II – TIỀN – PHẠM VI LỰA CHỌN

Điều khoản này bao gồm tiền và các biện pháp an toàn được giữ trong các tòa nhà hoặc trên đường vận chuyển trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Chú thích:

Ngoài giờ làm việc, trong các tòa nhà, tiền phải được bảo quản trong két an toàn.

Trong quá trình vận chuyển, tiền có giá trị vượt quá 5,000$ – phải được hộ tống ít nhất là 2 người lớn.

PHẦN III – TRÁCH NHIỆM – PHẠM VI LỰA CHỌN

Điều khoản này bao gồm các trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm gây ra ngoài thiệt hại có tính tai nạn đối với tài sản và/hoặc thiệt hại thân thể do tai nạn đối với Người thứ ba.

Điều khoản này cũng mở rộng phạm vi trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm cũng như bên cho thuê đối với thiệt hại của tòa nhà.

Quyền lợi mở rộng

Bồi thường đối với bên cho thuê.

Bảng hiệu quảng cáo/Neon

Chi phí cho việc thuê xe

Bãi đậu xe

Bốc và dỡ hàng

Thực phẩm và Nước uống

PHẦN IV – TAI NẠN CÁ NHÂN – PHẠM VI LỰA CHỌN

Điều khoản này bồi thường một số tiền thanh toán trong trường hợp chết hoặc thương tật toàn bộ tạm thời do tai nạn gây ra cho Người được bảo hiểm. Tai nạn này là hậu quả trực tiếp ảnh hưởng đến công việc thường xuyên của Người được bảo hiểm cũng như việc thanh toán các chi phí y tế có liên quan.

Phạm vi bảo hiểm toàn cầu 24h.

Chi phí y tế được giới hạn 10% trên Số tiền bảo hiểm/Người được bảo hiểm.

Quyền lợi mở rộng

Chúng tôi cũng bảo hiểm về:

Tình trạng phơi bày

Sự biến mất

Tấn công và mưu sát

Không tặc

Điều khoản bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm tự động

Ngộ độc bởi khói thuốc, hơi độc, gas và chết đuối.

PHẦN V – MÁY MÓC VĂN PHÒNG DI CHUYỂN ĐƯỢC

Điều khoản này bảo vệ tài sản của Người được bảo hiểm bao gồm trường hợp khuân vác và những phụ kiện thường xuyên để chống lại tổn thất gây ra từ thiệt hại hoặc mất mát không biết trước và đột ngột; thiệt hại có chủ ý; hoặc trộm cắp, kết quả từ việc dùng sức mạnh và bạo lực đột nhập vào làm bằng chứng cho thiệt hại thực tế đối với khu vực đã kiểm tra an ninh của bất kỳ tòa nhà nào hoặc phương tiện đính kèm trong danh mục bảo hiểm trong giới hân địa lý ngoại trừ những rủi ro này qui định trong điều khoản loại trừ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *